Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste order. INSCHRIJVEN
Naar de startpagina
wishlistaccountbag
 • Home
 • /
 • Juridisch
 • /
 • Algemene voorwaarden
 • Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere koop waarbij Edel Fashion B.V., hierna: Edel Fashion, als verkoper betrokken is, hierna: Overeenkomst, en iedere verklaring van Edel Fashion tot een Overeenkomst.

  In deze algemene voorwaarden wordt met Klant bedoeld iedere persoon, rechtspersoon en/of vennootschap die als koper bij een Overeenkomst betrokken is en iedere persoon, rechtspersoon en/of vennootschap tot wie een verklaring tot een Overeenkomst is gericht.

  1. Artikel 1 – Overeenkomst

  1. Ieder aanbod van Edel Fashion geschiedt vrijblijvend en is gedurende 14 (veertien) kalenderdagen geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Edel Fashion schriftelijk is verlengd.
  2. Indien door Edel Fashion een aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst - uitsluitend - tot stand door aanvaarding door de Klant van het aanbod van Edel Fashion of door medewerking van de Klant aan levering door Edel Fashion volgens het aanbod. Uitsluitend het aanbod van Edel Fashion wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
  3. Indien door Edel Fashion geen aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst - uitsluitend - tot stand door schriftelijke aanvaarding door Edel Fashion van een bestelling van de Klant of levering door Edel Fashion volgens de bestelling. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding door Edel Fashion van de bestelling respectievelijk de factuur van Edel Fashion voor de bestelde producten wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
  4. In een aanbod en/of de Overeenkomst voorkomende fouten of omissies zijn geen onderdeel van het aanbod respectievelijk de Overeenkomst. Niet uitsluitend tot de Klant gerichte (algemene) informatie maakt in geen geval deel uit van het aanbod en/of de Overeenkomst.
  5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen slechts geldig zijn nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Edel Fashion schriftelijk zijn bevestigd.
  6. Edel Fashion is gerechtigd tot (eenzijdige) gehele of gedeeltelijke beëindiging van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, gehele of gedeeltelijke opschorting met onmiddellijke ingang van de nakoming van de Overeenkomst en vergoeding van schade indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
   1. niet nakoming door de Klant van één of meer van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen,
   2. het begaan van een strafbaar feit door de Klant,
   3. de indiening van een tot toepassing van de schuldsaneringsregeling op de Klant strekkend verzoek,
   4. de indiening van een tot het verlenen van surséance van betaling aan de Klant strekkend verzoek,
   5. de indiening van een tot faillietverklaring van de Klant strekkend verzoek,
   6. handelingsonbekwaamheid van de Klant,
   7. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Klant,
   8. conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Klant onder Edel Fashion,
   9. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit,
   10. overdracht van één of meer van de (certificaten van) aandelen in de Klant aan anderen dan de houder(s) bij het tot stand komen van de Overeenkomst, en/of
   11. fusie of splitsing van de Klant.
  7. De Klant is verplicht Edel Fashion onmiddellijk in kennis te stellen van plaatsvinden van iedere in artikel 1.6 bedoelde gebeurtenis.
  8. De Klant is - uitsluitend - gerechtigd tot (eenzijdige) beëindiging van de Overeenkomst indien dat recht schriftelijk is overeengekomen of de Klant dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Beëindiging van de Overeenkomst door de Klant kan in geen geval betrekking hebben op op grond van de Overeenkomst al geleverde producten. De Klant die de Overeenkomst (rechtsgeldig) beëindigt, is verplicht aan Edel Fashion te vergoeden de door Edel Fashion voor het aanbod en de totstandkoming en de nakoming van de Overeenkomst gemaakte kosten.
  9. De Klant die de Overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is verplicht op grond van de Overeenkomst geleverde producten binnen zeven (7) kalenderdagen na de ontbinding op de plaats van de onderneming van Edel Fashion aan Edel Fashion terug te leveren. Edel Fashion zal de geldsom die Edel Fashion vanwege de ontbinding aan de Klant verschuldigd is na de teruglevering aan de Klant terugbetalen.
  10. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst (geheel of ten dele) te ontbinden indien de Klant in verzuim is.
  11. Beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk (geldig) geschieden.
  12. Beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst en opschorting van de nakoming van de Overeenkomst verplichten Edel Fashion in geen geval tot een (schade)vergoeding.
  13. In geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst vallen betalingsverplichtingen van de Klant die verband houden met voordien geleverde producten niet onder een ongedaanmakingsverplichting. Die betalingsverlichtingen zijn vanaf de ontbinding respectievelijk beëindiging onmiddellijk opeisbaar.
  14. Een Overeenkomst en opeenvolgende Overeenkomsten verplichten Edel Fashion in geen geval een nieuwe Overeenkomst of nieuwe Overeenkomsten aan te gaan. Opeenvolgende Overeenkomsten (gezamenlijk) vormen in geen geval een duurovereenkomst.

  1. Artikel 2 – Levering en afname

  1. Door Edel Fashion kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan Edel Fashion bekende informatie vastgesteld en zullen door Edel Fashion zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar vormen geen essentieel onderdeel van de Overeenkomst. Overschrijding van termijnen door Edel Fashion is in geen geval een toerekenbare niet-nakoming. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na de totstandkoming van de Overeenkomst buiten de macht van Edel Fashion ingetreden omstandigheden.
  2. Indien geen andere termijn is overeengekomen, geschiedt aflevering van producten na betaling van de aan Edel Fashion verschuldigde geldsommen en op de plaats van de onderneming van Edel Fashion, tenzij een andere plaats is overeengekomen.
  3. De Klant is verplicht producten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien geen termijnen zijn overeengekomen, is de Klant verplicht op eerste verzoek van Edel Fashion af te nemen.
  4. Overdracht van producten geschiedt onder de opschortende voorwaarde van betaling door de Klant van de voor de producten en vanwege niet correcte nakoming van de Overeenkomst door de Klant aan Edel Fashion verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen (eigendomsvoorbehoud). De producten zijn tot betaling niet vatbaar voor overdracht door de Klant.
  5. Onverminderd artikel 2.4 zijn producten voor risico van de Klant met ingang van de aflevering aan (een hulppersoon van) de Klant respectievelijk met ingang van niet-nakoming door de Klant van haar verplichting de producten af te nemen.
  6. De Klant is verplicht nakoming van de Overeenkomst door Edel Fashion en de deugdelijkheid van producten bij de aflevering te controleren en Edel Fashion onmiddellijk schriftelijk van vermoedelijke niet nakoming van de Overeenkomst c.q. ondeugdelijkheid van producten in kennis te stellen. Producten die de Klant of een hulppersoon van de Klant zeven (7) kalenderdagen na de aflevering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan derden heeft geleverd, worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.
  7. Onverminderd dwingend geldende regelgeving is Edel Fashion niet verplicht door de Klant geretourneerde producten aan te nemen. Aannemen van door de Klant geretourneerde producten impliceert niet de erkenning door Edel Fashion van de reden van het retourneren. De Klant is de overeengekomen geldsommen verschuldigd, totdat Edel Fashion de Klant schriftelijk heeft bericht dat voor die producten de overeengekomen geldsom niet of niet geheel verschuldigd is. Indien Edel Fashion geretourneerde producten niet aanneemt, is de Klant verplicht door Edel Fashion in verband met de geretourneerde producten gemaakte kosten aan Edel Fashion te vergoeden.

  Artikel 3 – Prijzen en betaling

  1. Door Edel Fashion kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief aan derden verschuldigde geldsommen (met inbegrip van belastingen en andere overheidsheffingen) en exclusief kosten van verblijf, vervoer, verzending en opslag.
  2. Edel Fashion heeft het recht prijzen en tarieven te wijzigen met inachtneming van de algemene consumentenprijsindexcijfers (CBS) en/of de wijzigingen van prijzen en tarieven die Edel Fashion in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. Wijziging van prijzen en/of tarieven tast de Overeenkomst overigens niet aan.
  3. Indien geen andere termijn respectievelijk andere wijze is overeengekomen, is de Klant verplicht verschuldigde geldsommen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de facturering en op de door Edel Fashion bepaalde wijze (met inbegrip van de door Edel Fashion bepaalde valuta) aan Edel Fashion te betalen. Edel Fashion heeft het recht verschuldigde geldsommen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst factureren.
  4. Indien en voor zover de Klant verschuldigde geldsommen niet tijdig betaalt, is de Klant over die geldsommen de wettelijke rente vanaf het einde van de betalingstermijn aan Edel Fashion verschuldigd en verplicht de werkelijke kosten te vergoeden van alle handelingen in en buiten rechte tot verkrijging van die geldsommen (met inbegrip van niet geliquideerde proceskosten en gerechtskosten) aan Edel Fashion.
  5. De Klant is niet gerechtigd betalingsverplichtingen op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Edel Fashion.
  6. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Edel Fashion voorschot ter hoogte van aan Edel Fashion verschuldigde geldsommen te betalen. Indien voorschot niet op eerste verzoek van Edel Fashion wordt betaald, heeft Edel Fashion het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

  Artikel 4 – Intellectueel eigendom

  1. Alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle op grond van de Overeenkomst te leveren en/of geleverde producten (met inbegrip van verpakkingen en labels) behoren uitsluitend toe aan Edel Fashion en/of haar licentiegever(s). De Klant zal deze producten (met inbegrip van verpakkingen en labels) niet verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende ervan gedragen. De Klant zal aanduidingen in en/of op producten omtrent rechten van intellectueel eigendom niet verwijderen of wijzigen.
  2. Onverminderd artikel 5 zal Edel Fashion de Klant vrijwaren van vorderingen op grond van rechten van intellectueel eigendom van derden met betrekking tot op grond van de Overeenkomst geleverde producten indien de Klant Edel Fashion onmiddellijk schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling ervan volledig aan Edel Fashion overlaat en schending van rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot op grond van de Overeenkomst geleverde producten in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door Edel Fashion onherroepelijk wordt erkend. Deze verplichting tot vrijwaring:
   1. omvat - uitsluitend - de verplichting van Edel Fashion hetzij de betrokken producten van de Klant terug te nemen tegen (terug)betaling van de overeengekomen prijs, indien en voor zover betaald, hetzij gelijkwaardige vervangende producten te leveren, en
   2. vervalt indien en voor zover de betrokken producten door een ander dan Edel Fashion zijn gewijzigd. Edel Fashion is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de Klant te vrijwaren van vorderingen op grond van rechten van intellectueel eigendom van derden.

  Artikel 5 – Aansprakelijkheid

  1. Edel Fashion kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor - gevolgen van - niet-nakoming van de Overeenkomst en/of niet-beantwoording van producten aan de Overeenkomst die geheel aan Edel Fashion kan worden toegerekend. In geen geval kunnen (geheel) aan Edel Fashion worden toegerekend:
   1. handelen en/of nalaten van de Klant en/of derden,
   2. gebruik van van de Klant en/of derden afkomstige onjuiste en/of onvolledige informatie,
   3. gedragingen op grond van aanwijzingen en/of beslissingen van de Klant,
   4. gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, (data)communicatievoorzieningen, (data)opslagvoorzieningen, netwerk(voorziening)en,
   5. verzending van informatie en/of verklaringen langs elektronische weg, en
   6. onrechtmatig handelen en/of nalaten van hulppersonen.
  2. Aansprakelijkheid van Edel Fashion voor - gevolgen van - niet-beantwoording van producten aan de Overeenkomst:
   1. kan uitsluitend ontstaan nadat de Klant Edel Fashion onmiddellijk na de aflevering of, in geval van een daarbij niet waarneembare ondeugdelijkheid, onmiddellijk na het constateren ervan schriftelijk deugdelijk in gebreke heeft gesteld en gedurende een redelijke termijn gelegenheid heeft gegeven tot herstel of vervanging, en
   2. vervalt door gebruik van de producten waarvoor de producten niet bestemd en/of niet geschikt zijn, onjuist en/of ondeskundig onderhoud van de producten en/of reparatie, bewerking en/of wijziging van de producten door een ander dan Edel Fashion.
  3. Aansprakelijkheid van Edel Fashion voor - gevolgen van - (andere) niet-nakoming van de Overeenkomst kan uitsluitend ontstaan nadat de Klant Edel Fashion onmiddellijk na het constateren ervan schriftelijk deugdelijk in gebreke heeft gesteld en gedurende een redelijke termijn gelegenheid heeft gegeven tot nakoming alsnog.
  4. Iedere verplichting van Edel Fashion tot vergoeding van schade is beperkt tot directe vermogensschade tot maximaal:
   1. indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding een geldsom op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van Edel Fashion wordt betaald, het bedrag van die geldsom, vermeerderd met het eigen risico krachtens die verzekering; of,
   2. indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding geen geldsom op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van Edel Fashion wordt betaald, de geldsom die de Klant aan Edel Fashion verschuldigd is voor het product of de producten waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
  5. Gevolgschade, (negatieve) gevolgen van gebruik van op grond van de Overeenkomst geleverde producten, gemis van financieel voordeel, (bestuurlijke) boetes en schade van derden zijn in geen geval directe vermogensschade in de zin van artikel 5.4.
  6. De Klant is verplicht Edel Fashion te vrijwaren van vorderingen van derden met betrekking tot - de nakoming van - de Overeenkomst en/of - gebruik van - op grond van de Overeenkomst geleverde producten, waarvoor Edel Fashion niet op grond van de Overeenkomst tegenover de Klant aansprakelijk is, alle uit die vorderingen voortvloeiende verplichtingen van Edel Fashion als haar eigen verplichtingen na te komen en uit die vorderingen voortvloeiende schade volledig aan Edel Fashion te vergoeden.
  7. Door Edel Fashion bij de Overeenkomst betrokken derden hebben het recht zich op de artikelen 5.1 tot en met 5.6 te beroepen.

  Artikel 6 – Overmacht

  1. Indien Edel Fashion door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst na te komen, is zij bevoegd de nakoming van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Edel Fashion door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst na te komen, is zij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
  2. De Klant is niet gerechtigd tot nakoming of ontbinding van de Overeenkomst indien Edel Fashion door overmacht (tijdelijk of blijvend) niet in staat is de Overeenkomst na te komen.
  3. Onder overmacht worden onder meer verstaan niet-nakomingen van toeleveranciers en/of andere hulppersonen van Edel Fashion, productiestoringen, datacommunicatiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

  Artikel 7 – Varia

  1. De Overeenkomst omvat deze algemene voorwaarden.
  2. Uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht. Derden kunnen geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen.
  3. De Klant is door schending van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst onmiddellijk vanaf de schending in verzuim.
  4. Vorderingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht en vervallen, onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, door verloop van 12 (twaalf) maanden na (de aanvang van) de oorzaak ervan.
  5. Alle verplichtingen van de Klant op grond van de Overeenkomst rusten hoofdelijk op iedere door bestuur of (certificaten) van aandelen met de Klant verbonden (rechts)persoon en vennootschap die belanghebbende aan de zijde van de Klant bij de Overeenkomst is.
  6. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin Edel Fashion gevestigd is, heeft rechtsmacht en is in eerste instantie uitsluitend bevoegd ten aanzien van uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen.
  7. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Wenen) en algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
  8. Indien en voor zover door Edel Fashion gebruikte niet Nederlandstalige versies van deze algemene voorwaarden verschillen van de door Edel Fashion gebruikte Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden, geldt uitsluitend de Nederlandstalige versie.
  9. Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg.
  10. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend gelden indien die schriftelijk door Edel Fashion zijn vastgelegd of aanvaard.